درحال بارگذاری
لیست قیمت پکیج کنکور 1400 - فاروس ، آزمون آنلاین کنکور ، پکیج کنکور
 
☎️
10002606
F A R O S T A H A . C O M
F A R O S T A HA
📱
09120981385
خوش آمدید

مرکز آزمون آنلاین فاروس طاها

آزمون آنلاین رایگان

لیست قیمت پکیج کنکور 1400

لیست آخرین قیمت پکیج های ویژه ویدیو های آموزشی فاروس
قیمت
نام محصول

270000 تومان
ویدیو های آموزشی ادبیات فارسی دهم تجربی استاد جعفر رنجبر زاده
1

370000 تومان
ویدیو های آموزشی فیزیک یازدهم تجربی علیرضا ایدلخانی
2

400000 تومان
ویدیو های آموزشی شیمی یازدهم تجربی استاد اسماعیل خسرو آبادی
3

470000 تومان
ویدیو های آموزشی زیست یازدهم تجربی استاد محمد رضا فردوسی زاده
4

270000 تومان
ویدیو های آموزشی ادبیات فارسی دوازدهم تجربی استاد جعفر رنجبر زاده
5

270000 تومان
ویدیو های آموزشی دین و زندگی دوازدهم تجربی استاد جعفر رنجبر زاده
6

270000 تومان
ویدیو های آموزشی عربی دوازدهم تجربی استاد بابک خطیبی
7

370000 تومان
ویدیو های آموزشی ریاضی دوازدهم تجربی استاد امین بنیان گذار
8

تومان
ویدیو های آموزشی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی استاد محسن کرد افشار
9

370000 تومان
ویدیو های آموزشی فیزیک دوازدهم تجربی علیرضا ایدلخانی
10

400000 تومان
ویدیو های آموزشی شیمی دوازدهم تجربی استاد اسماعیل خسرو آبادی
11

270000 تومان
ویدیو های آموزشی زبان انگلیسی یازدهم تجربی استاد محسن کرد افشار
12

370000 تومان
ویدیو های آموزشی ریاضی یازدهم تجربی استاد امین بنیان گذار
13

270000 تومان
ویدیو های آموزشی دین و زندگی دهم تجربی استاد جعفر رنجبر زاده
14

تومان
ویدیو های آموزشی عربی دهم تجربی استاد بابک خطیبی
15

370000 تومان
ویدیو های آموزشی ریاضی دهم تجربی استاد امین بنیان گذار
16

270000 تومان
ویدیو های آموزشی زبان انگلیسی دهم تجربی استاد محسن کرد افشار
17

370000 تومان
ویدیو های آموزشی فیزیک دهم تجربی علیرضا ایدلخانی
18

400000 تومان
ویدیو های آموزشی شیمی دهم تجربی استاد اسماعیل خسرو آبادی
19

470000 تومان
ویدیو های آموزشی زیست دهم تجربی استاد محمد رضا فردوسی زاده
20

270000 تومان
ویدیو های آموزشی ادبیات فارسی یازدهم تجربی استاد جعفر رنجبر زاده
21

270000 تومان
ویدیو های آموزشی دین و زندگی یازدهم تجربی استاد جعفر رنجبر زاده
22

270000 تومان
ویدیو های آموزشی عربی یازدهم تجربی استاد بابک خطیبی
23

270000 تومان
ویدیو های آموزشی زیست دوازدهم تجربی استاد محمد رضا فردوسی زاده
24

لیست آخرین قیمت پکیج های ویژه جزوه های فاروس
قیمت
نام محصول

100000 تومان
جزوه ادبیات فارسی دهم تجربی استاد مصطفی سلامی
1

150000 تومان
جزوه فیزیک یازدهم تجربی استاد علیرضا ایدلخانی
2

170000 تومان
جزوه شیمی یازدهم تجربی استاد اسماعیل خسرو آبادی
3

180000 تومان
جزوه زیست یازدهم تجربی محمد رضا فردوسی زاده
4

100000 تومان
جزوه ادبیات فارسی دوازدهم تجربی استاد مصطفی سلامی
5

80000 تومان
جزوه دین و زندگی پایه دوازدهم استاد جعفر رنجبرزاده
6

100000 تومان
جزوه عربی پایه دوازدهم تجربی استاد بابک خطیبی
7

150000 تومان
جزوه ریاضی دوازدهم تجربی استاد امین بنیان گذار
8

100000 تومان
جزوه زبان انگلیسی دوازدهم تجربی استاد محسن کرد افشار
9

150000 تومان
جزوه فیزیک دوازدهم تجربی استاد علیرضا ایدلخانی
10

170000 تومان
جزوه شیمی دوازدهم تجربی استاد اسماعیل خسرو آبادی
11

100000 تومان
جزوه زبان انگلیسی یازدهم تجربی استاد محسن کرد افشار
12

150000 تومان
جزوه ریاضی یازدهم تجربی استاد امین بنیان گذار
13

80000 تومان
جزوه دین و زندگی پایه دهم استاد جعفر رنجبرزاده
14

100000 تومان
جزوه عربی پایه دهم تجربی
15

150000 تومان
جزوه ریاضی دهم تجربی
16

100000 تومان
جزوه زبان انگلیسی دهم تجربی استاد محسن کرد افشار
17

150000 تومان
جزوه فیزیک دهم استاد علیرضا ایدلخانی
18

150000 تومان
جزوه شیمی دهم تجربی استاد اسماعیل خسرو آبادی
19

150000 تومان
جزوه زیست دهم تجربی محمد رضا فردوسی زاده
20

100000 تومان
جزوه ادبیات فارسی یازدهم تجربی استاد مصطفی سلامی
21

80000 تومان
جزوه دین و زندگی پایه یازدهم استاد جعفر رنجبرزاده
22

100000 تومان
جزوه عربی پایه یازدهم تجربی استاد بابک خطیبی
23

180000 تومان
جزوه زیست دوازدهم تجربی محمد رضا فردوسی زاده
24

جهت ثبت نام و ورود به آزمون آنلاین کلیک کنید
☁️ Trending hashtags

☁️ هشتگ های معروف
©️ All Rights Reserved FarosTaha.Com
✔️ Online Exam Platform
Programmed by Sepehr.Sattari / Sitemap